ประกาศรับสมัคการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติครั้งที่ 23

คู่มือแนะนำในภาษาต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครผลงาน
【日】PDF 【中】PDF 【E】PDF 【V】PDF 【Id】PDF 【Th】PDF

องค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น(JITCO)
ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นเข้าประกวด
เรากำลังรอคอยการสมัครของท่านอยู่ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติในการสมัคร

    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ฝึกงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติที่พำนัก
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่พา นักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
▼ผู้ที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดเรียงความรายการนี้ในอดีต ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวด
▼ผู้สมัครสามารถส่งบทเรียงความเข้าประกวดได้คนละ1เรื่องโดยบทเรียงความดังกล่าวต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดในรายการอื่นมาก่อน

2. ระยะเวลารับสมัคร
บทเรียงความต้องถูกส่งถึงภายใน1 เม.ย.(พ) ~ 14 พ.ค.(พฤ) 2015

3.หัวข้อเรื่อง

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตระหว่างฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและฝึกงาน
◆หัวข้อเรื่อง◆
ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงาน คงจะรู้สึกได้ถึงสิ่งต่างๆในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและฝึกงานในญี่ปุ่น
บรรยายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตระหว่างฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและฝึกงานในแต่ละวันอย่างเป็นอิสระ
ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการทา งานและการฝึกงานเท่านั้น สิ่งที่นามาเป็นหัวข้อเรียงความนั้นจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจา วันก็ได้
อีกทั้งชื่อเรื่องของเรียงความนั้นสามารถตั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้โดยอิสระ

※เนื่องจากในหมู่ผลงานที่สมัครเข้ามาเมื่อปีที่ผ่านมามีหลายผลงานที่มีความคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
แต่ทางเราคาดหวังว่าจะได้เห็นเรียงความที่เขียนด้วยมุมมองที่มีเอกลักษณ์และไม่เคยมีมาก่อน

4. ภาษาที่ใช้       ภาษาญี่ปุ่น

5. รูปแบบการสมัคร

    บทเรียงความต้องมีความยาว 3 หน้ากระดาษเก็งโคโยชิ(กระดาษสำหรับ
เขียนบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น
)ขนาด A4 ที่บรรจุตัวอักษรได้ 400 ตัวอักษร จำนวนตัวอักษรไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร (เนื้อเรื่องของบทเรียงความ) วิธีการใช้กระดาษเก็งโคโยชิ>>
▼ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่รับบทเรียงความที่พิมพ์ด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์(พิมพ์ดีดไฟฟ้า)หรือคอมพิวเตอร์ตลอดจนต้นฉบับที่ถ่ายเอกสาร
▼ต้องเขียนชื่อเรื่องและชื่อ-นามสกุลลงในบทเรียงความ(นอกกรอบเก็งโคโยชิ)
▼สำหรับอุปกรณ์เครื่องเขียนไม่บังคับ แต่ถ้าใช้ดินสอ กรุณาใช้ดินสอที่มีความเข้มมากกว่า HB
▼กระดาษเก็งโคโยชิที่ใช้ในการเขียนสามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจของJITCO(http://www.jitco.or.jp/) หรือ JITCOนิฮงโกะเคียวไซฮิโรบะ

6. วิธีการสมัคร

    กรอกข้อมูลที่สำคัญลงในใบสมัคร แนบบทเรียงความส่งไปที่

<ที่อยู่ในการส่งเรียงความ>
Japan International Training Cooperation Organization
Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division
4th Floor, Sumitomo Hamamatsu-cho Building
1-18-16 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013

▼กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
▼การกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร จะให้ผู้อื่นกรอกแทนให้ก็ได้
▼ไม่รับสมัครทางโทรสารหรืออีเมล

7. รางวัล

รางวัลที่ 1 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(5 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 2 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(3 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 20 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(2 หมื่นเยน)

▼นอกจากผลงานของผู้ได้รับรางวัลข้างต้นแล้ว จะมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นอื่นๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ด้วย
▼ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่นอื่นๆ ข้างต้น จะได้รับการตีพิมพ์ลงใน “หนังสือรวมบทเรียงความดีเด่นจากการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น”

8. การประกาศบทเรียงความที่ได้รับรางวัล

    จะจะประกาศผลไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางองค์กรที่สังกัดอยู่พร้อมทั้งลงประกาศในโฮมเพจของ JITCO ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2015

9. อื่นๆ

(1) จะไม่มีการตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับการตัดสิน
(2) ผลงานที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการสมัคร จะไม่ได้รับการตัดสิน
(3) ข้อมูลส่วนตัวที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนำไปใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
(4) จะไม่มีการคืนบทเรียงความ
(5) ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นของ JITCO

10. ติดต่อสอบถามได้ที่

Japan International Training Cooperation Organization
Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division
โทรศัพท์ : 03-6430-1183/โทรสาร: 03-6430-1115