ประกาศรับสมัครประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติครั้งที่ 24

คู่มือแนะนำในภาษาต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครผลงาน
【日】PDF 【中】PDF 【E】PDF 【V】PDF 【Id】PDF 【Th】PDF

สวัสดีผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานทุกท่าน
ในปีนี้การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติถูกจัดให้มีขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

1. คุณสมบัติในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
▼สามารถส่งบทเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง โดยต้องเป็นบทเรียงความที่แต่งเองและที่ไม่เคยเปิดแสดงมาก่อน

2. ระยะเวลารับสมัคร
บทเรียงความต้องถูกส่งถึงภายในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.(ศ) ~ 12 พ.ค.(พฤ) 2016

3.หัวข้อเรื่อง

อิสระ(ไม่มีการระบุหัวข้อเรื่อง เขียนได้ตามอิสระ)
◆หัวข้อเรื่อง◆
ในปี 2016 รับสมัครบทเรียงความโดยไม่ระบุหัวข้อเรื่อง
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับสมัครบทเรียงความโดยจำกัดหัวข้อเรื่อง แต่ในปี 2016 นี้เปิดรับสมัครบทเรียงความโดยไม่กำหนดหัวข้อ
ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานมาอยู่ประเทศญี่ปุ่น คงจะคิดและสังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่าง
เราเฝ้ารอบทเรียงความอันหลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพบเห็นเหล่านั้นจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร

4. ภาษาที่ใช้     ภาษาญี่ปุ่น

5. รูปแบบการสมัคร

    ความยาว 3 หน้ากระดาษเก็งโคโยชิ(กระดาษเขียนเรียงความญี่ปุ่น) ขนาด A4 ที่เขียนได้หน้าละ 400 ตัวอักษร รวมไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร(เนื้อหาหลัก)วิธีการใช้กระดาษเก็งโคโยชิ>>
▼ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง
ไม่รับบทเรียงความที่พิมพ์ด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์(พิมพ์ดีดไฟฟ้า)หรือคอมพิวเตอร์ตลอดจนต้นฉบับที่ถ่ายเอกสาร
▼ต้องเขียนชื่อเรื่องและชื่อ-นามสกุลลงในบทเรียงความ(นอกกรอบเก็งโคโยชิ)
▼จะเขียนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
▼สำหรับอุปกรณ์เครื่องเขียน ไม่บังคับ แต่หากใช้ดินสอ กรุณาใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B

6. วิธีการสมัคร

    กรอกข้อมูลที่สำคัญลงในใบสมัครแนบบทเรียงความส่งไปที่

<ที่อยู่ในการส่งเรียงความ>
Japan International Training Cooperation Organization Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division 11th Floor, Igarashi Building 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-0023

▼สำหรับใบสมัครกรุณาถ่ายเอกสารจากปกด้านหลังของวารสารฉบับนี้
หรือดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจของ JITCO หรือ JITCOนิฮงโกะเคียวไซฮิโรบะ
▼การกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร จะให้ผู้อื่นกรอกแทนให้ก็ได้
▼กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
▼ไม่รับสมัครทางโทรสารหรืออีเมล

7. รางวัล

รางวัลที่ 1 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(5 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 2 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(3 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 20 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(2 หมื่นเยน)

▼นอกจากผลงานของผู้ได้รับรางวัลข้างต้นแล้ว จะมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นอื่นๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ด้วย
▼ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่นอื่นๆ ข้างต้น จะได้รับการตีพิมพ์ลงใน
“หนังสือรวมบทเรียงความดีเด่นจากการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น”

8. การประกาศบทเรียงความที่ได้รับรางวัล

    จะประกาศผลไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางองค์กรที่สังกัดอยู่พร้อมทั้งลงประกาศในโฮมเพจของ JITCO ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2016

9. อื่นๆ

(1) จะไม่มีการตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับการตัดสิน
(2) ผลงานที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการสมัคร จะไม่ได้รับการตัดสิน
(3) ข้อมูลส่วนตัวที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนำไปใช้ในการประกวดครั้งนี้ในขอบข่ายที่จำเป็นเท่านั้น
(4) จะไม่มีการคืนบทเรียงความ
(5) ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นของ JITCO

10. ติดต่อสอบถามได้ที่

Japan International Training Cooperation Organization
Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division
โทรศัพท์ : 03-4306-1183/โทรสาร: 03-4306-1115