ประกาศรับสมัครประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติครั้งที่ 29

สวัสดีผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานทุกท่าน
ในปีนี้การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติถูกจัดให้มีขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับแจกหนังสือรวมบทเรียงความผลงานดีเด่นที่พิมพ์รายชื่อของผู้เข้าร่วม

1. คุณสมบัติในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
▼สามารถส่งบทเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง โดยต้องเป็นบทเรียงความที่แต่งเองและที่ไม่เคยเปิดแสดงมาก่อน

2. ระยะเวลารับสมัคร
1 เม.ย.(พฤ) ~ 14 พ.ค.(ศ) 2021

3. หัวข้อเรื่อง
ไม่มีการระบุหัวข้อเรื่อง เขียนได้ตามอิสระ

4. ภาษาที่ใช้ ภาษาญี่ปุ่น

5. รูปแบบการสมัคร

ความยาว 3 หน้ากระดาษเก็งโคโยชิ(กระดาษเขียนเรียงความญี่ปุ่น) ขนาด A4 ที่เขียนได้หน้าละ 400 ตัวอักษร รวมไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร(เนื้อหาหลัก)วิธีการใช้กระดาษเก็งโคโยชิ>>
▼ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง
ไม่รับบทเรียงความที่พิมพ์ด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์(พิมพ์ดีดไฟฟ้า)หรือคอมพิวเตอร์ตลอดจนต้นฉบับที่ถ่ายเอกสาร
▼ต้องเขียนชื่อเรื่องและชื่อ-นามสกุลลงในบทเรียงความ(นอกกรอบเก็งโคโยชิ)
▼จะเขียนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
▼สำหรับอุปกรณ์เครื่องเขียน ไม่บังคับ แต่หากใช้ดินสอ กรุณาใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B

6. วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลที่สำคัญลงในใบสมัครแนบบทเรียงความส่งไปที่

<ที่อยู่ในการส่งเรียงความ>
Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization Essay Contest Secretariat, 11th Floor, Igarashi Building 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-0023

▼การกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร จะให้ผู้อื่นกรอกแทนให้ก็ได้
▼กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
▼ไม่รับสมัครทางโทรสารหรืออีเมล

7. รางวัล

รางวัลที่ 1 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(5 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 2 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 4 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(3 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 20 ท่าน)
…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล(2 หมื่นเยน)
รางวัลชมเชย (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน 20 ท่าน)
…เงินรางวัล(1 หมื่นเยน)

▼ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่นอื่นๆ ข้างต้น จะได้รับการตีพิมพ์ลงใน
“หนังสือรวมบทเรียงความดีเด่นจากการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น”

8. การประกาศบทเรียงความที่ได้รับรางวัล

จะประกาศผลไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางองค์กรที่สังกัดอยู่พร้อมทั้งลงประกาศในโฮมเพจของ JITCO ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2021

9. อื่นๆ

(1) จะไม่มีการตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับการตัดสิน
(2) ผลงานที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการสมัคร จะไม่ได้รับการตัดสิน
(3) ข้อมูลส่วนตัวที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนำไปใช้ในการประกวดครั้งนี้ในขอบข่ายที่จำเป็นเท่านั้น
(4) จะไม่มีการคืนบทเรียงความ
(5) ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นของ JITCO

10. ติดต่อสอบถามได้ที่

Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization
Essay Contest Secretariat
โทรศัพท์ : 03-4306-1184/โทรสาร: 03-4306-1119