ข้อมูลการรับสมัคร “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 30”

ในปี ค.ศ. 2022 นี้ ได้มีการจัด “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ” ขึ้น โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร และแจ้งให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือผู้ฝึกงานชาวต่างชาติทุกท่านทราบ

ประกาศแจ้งการรับสมัครบทเรียงความ (PDF)

1. คุณสมบัติในการสมัคร

จะต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
※ณ วันที่ 1 เมษายน 2022 ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทอื่นซึ่งรวมถึงวีซ่ากิจกรรมเฉพาะและวีซ่าทักษะเฉพาะไม่อยู่ในเกณฑ์การรับสมัคร

2. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1 เมษายน 2022 (ศ) ~ 13 พฤษภาคม 2022 (ศ) ตราประทับไปรษณีย์ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัครมีผลบังคับใช้

3. หัวข้อเรื่อง

ไม่ระบุหัวข้อ โปรดเขียนโดยอิสระ

4. ภาษาที่ใช้

ภาษาญี่ปุ่น

5.รูปแบบบทเรียงความ

เขียนบทเรียงความด้วยลายมือของตัวเอง ลงในกระดาษเขียนเรียงความญี่ปุ่น 400 ตัวอักษร ขนาด A4 ความยาว 3 หน้ากระดาษ (จะเขียนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)
โดยเขียนหัวข้อเรื่องและชื่อ-นามสกุลที่ด้านนอกกรอบกระดาษเขียนเรียงความ
กระดาษเขียนเรียงความ สำหรับเขียนในแนวตั้ง (PDF)    สำหรับเขียนในแนวนอน(PDF)
※ไม่รับบทเรียงความที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รวมถึงสำเนาของบทเรียงความ
※ไม่ระบุอุปกรณ์ที่ใช้เขียน กรุณาเขียนตัวอักษรให้เข้ม เพื่อให้สามารถอ่านประโยคเนื้อหาได้อย่างชัดเจน

6.วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 บทเรียงความ โดยต้องเขียนขึ้นเองและไม่เคยนำไปแสดงที่ใดมาก่อน
กรอกข้อมูลที่สำคัญลงในใบสมัครที่ระบุ แนบบทเรียงความแล้วส่งมาทางไปรษณีย์
ใบสมัคร PDF word
※ไม่รับผลงานที่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครไม่ครบถ้วน
โปรดตรวจสอบการแนบใบสมัครและเนื้อหาที่กรอกกับทางองค์กรกำกับควบคุมดูแลและผู้จัดดำเนินการฝึกปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้า

7.รางวัล

รางวัลที่ 1 ( 4 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (5 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 2 ( 4 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (3 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 3 ( 20 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (2 หมื่นเยน)
รางวัลชมเชย (20 ท่าน)…เงินรางวัล (1 หมื่นเยน)

รางวัลพิเศษที่ระลึกการประกวดครั้งที่ 30 ( 1 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (4 หมื่นเยน) พร้อมของที่ระลึก
ในครั้งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกการประกวดครั้งที่ 30 เราจะเลือกเอาผลงานดีเด่นในแง่ของ “บทเรียงความที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับสภาพการฝึกปฏิบัติงานหรือสิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่จะนำเอาทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในประเทศของตน เป็นต้น“ เพื่อมอบรางวัลพิเศษที่ระลึกดังกล่าว

※ผลงานที่ได้รางวัลและรายชื่อผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงใน “หนังสือรวมบทเรียงความดีเด่นจากการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น”และจะมอบหนังสือรวมบทเรียงความดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครทุกท่าน ท่านละ 1 เล่ม

8.การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

เราจะแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลโดยผ่านทางองค์กรที่สังกัด และจะลงประกาศบนโฮมเพจของ JITCO ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2022

9. อื่นๆ

(1)จะไม่มีการตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสิน
(2)ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร ถือว่าอยู่นอกข่ายการตัดสิน
(3)ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนำไปใช้ในการจัดการประกวดครั้งนี้ในขอบข่ายที่จำเป็นเท่านั้น
โปรดตรวจสอบ “การปฏิบัติใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” อมแล้วจึงสมัครเข้าร่วมการประกวด
(4)ไม่มีการคืนบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวด
(5)ลิขสิทธิ์ของบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดเป็นของ JITCO

10.ที่อยู่สำหรับส่งบทเรียงความ

Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization, Essay Contest Secretariat, 11th Floor,
Igarashi Building 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-0023

11.ติดต่อสอบถาม

Essay Contest Secretariat (สำนักงานการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น)
โทรศัพท์: 03-4306-1184 โทรสาร: 03-4306-1119