วิธีใช้เว็บไซต์นี้

เทคนิคการใช้อุปกรณ์การสอนและวัตถุดิบ

เทคนิคการใช้ไฟล์เสียง
สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่ต้องเริ่มฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นทันทีหลังมาถึงประเทศญี่ปุ่น การคุ้นเคยกับเสียงภาษาญี่ปุ่นและสามารถเข้าใจข้อความได้นั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การที่จะมีโอกาสฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ เป็นเรื่องยากมากเช่นกัน
เมื่อคำนึงถึงสภาพเช่นนี้ “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น ” ในลานที่ว่านี้มีตำราหลักสอนภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค “มิโดะริ” ” (ต่อไปเรียกว่า “มิโดะริ”) ได้จัดเตรียมไฟล์เสียงจำนวนมากเพื่อสนองความต้องการในการเรียน ด้วยการฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ในส่วนหนึ่งของการเตรียมการสอน “มิโดะริ” ผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์เสียงของ “มิโดะริ” จากเว็บไซต์นี้ และเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ฟังไฟล์เสียงในห้องเรียน จึงขอให้ตรวจเช็คดูห้องเรียนว่ามีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เรียบร้อยหรือไม่ ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ทำอย่างไรจึงจะสามารถฟังไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดมาใช้ในห้องเรียนได้?

ต้องทำการเชื่อม (1)ตำแหน่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสียงไว้ (2) เปิดอุปกรณ์ที่ใช้ขยายเสียงฟังในห้องเรียน (3) สายไฟ ฯลฯ

วิธีฟังเสียงที่ดาวน์โหลดมาใช้ในห้องเรียน

(1)ตำแหน่งไฟล์ที่บันทึกเสียงไว้
เพื่อให้การเลือกใช้ไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการเปิดใช้ได้อย่างสะดวก การเรียกใช้จะสะดวกมากหากมีระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบชื่อของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้อย่างเป็นระบบ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
 • หน่วยความจำ USB
 • CD (ก็อบปี้ไฟล์บันทึกเสียงในคอมพิวเตอร์ใส่ CD)

ก็อบปี้ไฟล์บันทึกเสียงใน คอมพิวเตอร์ ใส่ใน CD จะต้องใช้ คอมพิวเตอร์ที่มีระบบเขียนข้อมูลลง CD สำหรับรายละเอียดของระบบเขียนข้อมูลใน CD ดังกล่าว กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานของ คอมพิวเตอร์ หรือสอบถามจากร้านที่ ซื้อคอมพิวเตอร์นั้นๆ

(2)อุปกรณ์ที่ใช้ขยายเสียงฟังในห้องเรียน
 • ลำโพงขยายเสียง
 • เครื่องเล่น CD
(3)สายไฟ และอื่นๆ
 • ในกรณีที่ (1) เป็น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา จะต้องใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อสายเอาท์พุทของ (1) (เช่นจุดต่อสายของหูฟัง) และจุดต่อสายอินพุทของ (2) (เช่นจุดต่อสายของไมค์)
  จุดต่อสายของเอาท์พุทจะมีการระบุเช่น LINE OUT หรือ SP OUT เป็นต้น
  จุดต่อสายอินพุทจะมีการระบุเช่น LINE IN, MIC หรือ AUX เป็นต้น
 • ในกรณีที่ (1) เป็น CD หากนำ CD มาใส่ในเครื่องเล่น CD ก็จะสามารถฟังเสียงได้เหมือนกับฟัง CD เพลง
 • เครื่องเล่น CD บางเครื่องจะมีพอร์ท USB ในกรณีเช่นนี้ ให้เสียบหน่วยความจำ USB เข้าเครื่องเล่น CD แล้วจะสามารถเปิดฟังได้เลย

เทคนิคการใช้ภาพ (เช่น ภาพประกอบ ภาพถ่าย)

ภาพที่ “ลานอุปกรณ์การสอน” มีอยู่นั้น เป็นขนาดที่พิมพ์ใส่กระดาษ A4 ได้พอดี แต่ถ้าคัดลอกและวางบนไฟล์ของซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น MS-Word จะสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ด้วย

คัดลอกและวางภาพบน MS-Word (อธิบายโดยใช้ MS-Word ของ Microsoft เป็นตัวอย่าง)
เปิดเมนูการของ MS-Word ไว้ล่วงหน้า
คลิ๊กขวาบนภาพที่ต้องการคัดลอก
→เลือก “คัดลอก” แล้วคลิ๊กซ้าย
เลือก
→เลื่อนเคอร์เซอร์มาบนไฟล์ MS-Word แล้วคลิ๊กขวา
→เลือก “วาง” แล้วคลิ๊กซ้าย
เลือก
เคลื่อนภาพที่วางบน MS-Word ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ในการเคลื่อนภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการบน MS-Word ให้ปรับค่าใน “จัดรูปแบบภาพ”
คลิ๊กขวาบนภาพ
→เลือก “จัดรูปแบบภาพ” แล้วคลิ๊ก

→เลือก “เลย์เอาท” แล้วคลิ๊ก

 • ในกรณีเลือก “สี่เหลี่ยม” หรือ “รอบนอก” แล้วคลิ๊ก
  (กรณีที่ภาพที่จะวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม จะได้ผลเหมือนๆ กันไม่ว่าจะเลือกอันใด)
  ถ้ามีอักษรใส่บริเวณรอบข้างของภาพ อักษรนั้นจะถูกจัดวางรอบๆ ภาพนั้น
 • ในกรณีเลือก “ด้านหน้า” แล้วคลิ๊ก
  ถ้ามีอักษรใส่บริเวณรอบข้างของภาพ ภาพนั้นจะซ้อนทับตัวอักษร ทำให้มองไม่เห็นตัวอักษรนั้น
 • ในกรณีเลือก “ภายในบรรทัด” แล้วคลิ๊ก
  ถ้ามีอักษรใส่บริเวณรอบข้างของภาพ ภาพนั้นจะเปลี่ยนฐานะเหมือนเป็นอักษรตัวหนึ่งและส่งผลกระทบต่อระยะห่างของบรรทัด
 • ในกรณีเลือก “ด้านหลัง” แล้วคลิ๊ก
  ถ้ามีอักษรใส่บริเวณรอบข้างของภาพ ภาพนั้นจะเหมือนเป็นภาพแบ็กกราวนด์ของอักษร หรืออักษรจะถูกจัดวางทับภาพ

→คลิ๊ก OK

เปลี่ยนขนาดของภาพที่จัดวางบน MS-Word
คลิ๊กซ้ายบนภาพ→มุมทั้งสี่จะปรากฎรูปวงกลมสีขาวเล็กๆ ขึ้นมา
→หากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมใดมุมหนึ่ง บนวงกลมสีขาว⇔จะปรากฎอยู่ในลักษณะเอียง
→กดคลิ๊กไว้เฉย ๆ (ให้กดตลอด เครื่องหมาย⇔จะหาย) เมื่อลากไปในทิศทางที่ทแยงมุมกัน ก็จะสามารถขยายหรือย่อขนาดได้
ภาพขนาดใหญ่: ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนเพื่อแสดงให้ผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนมองเห็นได้
ภาพขนาดเล็ก: ใช้เป็นภาพที่คัดลอกและวางบนเอกสารแจกที่ทำบน MS-Word
ถ้าคลิ๊กเคอร์เซอร์บนภาพและลาก ก็จะสามารถย้ายภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้