Archives

2024/02/02
ข้อกำหนดในการรับสมัคร “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 32”
2023/08/08
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 31”
2022/08/30
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 30”
2021/08/06
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 29”
2020/08/05
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 28”
2020/02/01
วิธีการใช้กระดาษเก็งโคโยชิ