ลิขสิทธิ์

1.อุปกรณ์การสอน วัสดุ ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่นำเสนอไว้ใน “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น” (ต่อไปจะเรียกว่า “เนื้อหาในเว็บไซต์นี้”) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ JITCO

 

2.ตามวัตถุประสงค์ในการตั้งเว็บไซต์นี้ สามารถนำเอาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเฉพาะกรณีการใช้เพื่อการเรียนรู้ส่วนบุคคลและการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น

 

3.สำหรับการอ้างอิงภายในขอบเขตที่ JITCO อนุญาต โปรดระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนตามวิธีดังต่อไปนี้

(ตัวอย่าง) รูปภาพ ฯลฯ : ที่มา ã “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น”

ข้อมูล ฯลฯ : บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งคัดลอกมาจาก “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น”

 

4.ไม่สามารถคัดลอก พิมพ์สำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง นำเอาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้ทางการค้ารวมไปถึงจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามก่อนล่วงหน้า อนึ่ง โปรดเข้าใจว่าการตอบรับการติดต่อสอบถาม ไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะยินยอมเห็นพ้องด้วยเสมอไป

 

5.ในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ สำหรับสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบสมาชิกและนโยบายของเว็บไซต์

https://www.jitco.or.jp/ja/privacy.html