ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 29”

ขอขอบพระคุณที่ส่งผลงานเข้ามาร่วม “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติครั้งที่ 29” เป็นจำนวนมาก จากเรียงความทั้งหมด 2,600 ผลงาน ด้วยการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและยุติธรรมจากคณะกรรมการ ได้มีการตัดสินเลือกผู้รับรางวัลจำนวน 27 คน (รางวัลยอดเยี่ยม 4 คน, รางวัลดีเด่น 4 คน, รางวัลชมเชย 19 คน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 29”