วิธีการใช้กระดาษเก็งโคโยชิ

→ประกาศรับสมัครประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกงานและผู้ฝึก
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ

ในตอนที่สมัคร “ประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติของ JITCO กรุณาเขียนโดยใช้กระดาษเก็งโคโยชิ กรุณาอ้างอิงจากรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กระดาษ
กรุณาใช้ กระดาษเก็งโคโยชิที่บรรจุตัวอักษร 400 ตัวอักษร ที่พิมพ์ช่องลงบนกระดาษขนาด A4 เรียบร้อยแล้ว
2.อุปกรณ์การเขียน
ไม่กำหนดการใช้อุปกรณ์ แต่ในกรณีที่ใช้ดินสอ กรุณาใช้ดินสอที่มีความเข้มมากกว่าเบอร์ 2B ขึ้นไป
3.การเขียนแนวตั้งและการเขียนแนวนอน
ท่านสามารถเขียนแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ แต่ในกรณีที่เขียนแนวตั้ง
กรุณากลับกระดาษเก็งโคโยชิไปในแนวขวางและเริ่มเขียนจากด้านขวาบน และในกรณีที่เขียนแนวนอน
กรุณาใช้กระดาษเก็งโคโยชิในแนวตั้ง
4.หัวข้อเรื่องและชื่อ-นามสกุล
การเขียนเรียงความที่สอนในโรงเรียนญี่ปุ่น จะเขียนหัวข้อเรื่องและชื่อ-นามสกุลของตนเองในกรอบ แต่สำหรับการประกวดเรียงความของ JITCO
กรุณาเขียนหัวข้อเรื่องและชื่อ-นามสกุลของตนเองนอกกรอบกระดาษเก็งโคโยชิ
5.เขียนตัวอักษร1 ตัว ต่อ 1 ช่อง
ตามกฎ จะเขียนตัวอักษร 1 ตัว ต่อ 1 ช่อง
ตัวอักษรเล็ก เช่น「ゃ」「ゅ」「ょ」「っ」 หรือ 「ん」, เครื่องหมายแบ่งวรรคตอน ( 。 、 ) , เครื่องหมายวงเล็บหรือเครื่องหมายคำพูด (「 」( )! ) จะใช้ 1 ช่อง
แต่ในกรณีที่มีวงเล็บต่อหลังเครื่องหมายมหัพภาค ( 。 ) ทันที ให้รวมกันในช่องเดียว
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องหมายมหัพภาค ( 。 ) เป็นตัวแรกของบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคที่ช่องสุดท้ายของบรรทัดก่อนหน้า
(สามารถเขียนนอกช่องได้)
6.ทิศทางของตัวอักษรและสัญลักษณ์
①เครื่องหมาย 「ー」 ในคำว่า 「プール」「タワー」ในกรณีที่เขียนแนวตั้ง จะเขียนเป็น 「|」
②เครื่องหมายคำพูด (「 」) จะหันไปในทิศทางดังต่อไปนี้
③ตัวอักษรเล็ก เช่น 「ゃ」「ゅ」「ょ」「っ」 , เครื่องหมายแบ่งวรรคตอน ( 。 、 ) จะไม่อยู่ตรงกลางช่อง แต่จะอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
7.การขึ้นต้นวรรคใหม่