ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 30”

ขอขอบพระคุณที่ส่งผลงานเข้ามาร่วม “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติครั้งที่ 30” เป็นจำนวนมาก จากเรียงความทั้งหมด 1094 ผลงาน ด้วยการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและยุติธรรมจากคณะกรรมการ ได้มีการตัดสินเลือกผู้รับรางวัลจำนวน 20 คน (รางวัลพิเศษที่ระลึกครั้งที่ 30 = 1รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม 4 คน, รางวัลดีเด่น 4 คน, รางวัลชมเชย 21คน) ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 30”