ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 31”

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 31”

ผลการตัดสินอย่างเข้มงวด จากบทความที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 1,177 ผลงาน เราได้คัดเลือกบทความเพื่อมอบรางวัลชนะเลิศ 4 ผลงาน รางวัลยอดเยี่ยม 4 ผลงาน รางวัลดีเด่น 12 ผลงาน และรางวัลชมเชย 15 ผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ ที่นี้

ประกาศรางวัล “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 31”