ข้อกำหนดในการรับสมัคร “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 32”

ในปี ค.ศ.2024 นี้ เราได้จัด “การประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ ครั้งที่ 32” ขึ้น
กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดในการสมัคร และแนะนำให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานทุกท่านได้ทราบด้วย

คำแนะนำในการรับสมัครผลงานบทเรียงความ (PDF)

1. คุณสมบัติในการสมัคร

จะต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงระยะเวลาที่รับสมัคร
※ ณ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2024 สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพการพำนักประเภทอื่น รวมถึงสภาพการพำนักประเภทกิจกรรมเฉพาะทางหรือประเภททักษะเฉพาะทางก็ไม่มีสิทธิสมัคร

2. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1 เมษายน 2024 (จ.) ~ 10 พฤษภาคม 2024 (ศ.) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. หัวข้อเรื่อง

ไม่มีการระบุหัวข้อเรื่องเป็นพิเศษ สามารถเขียนได้ตามอิสระ

4. ภาษาที่ใช้

ภาษาญี่ปุ่น

5.รูปแบบบทเรียงความ

เขียนบทเรียงความด้วยลายมือของตัวเอง ลงในกระดาษเขียนเรียงความญี่ปุ่น 400 ตัวอักษร ขนาด A4 ความยาว 3 หน้ากระดาษ (จะเขียนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)
โดยเขียนหัวข้อเรื่องและชื่อ-นามสกุลที่ด้านนอกกรอบกระดาษเขียนเรียงความ
กระดาษเขียนเรียงความ สำหรับเขียนในแนวตั้ง (PDF)    สำหรับเขียนในแนวนอน(PDF)
※ไม่รับบทเรียงความที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รวมถึงสำเนาของบทเรียงความ
※ไม่ระบุอุปกรณ์ที่ใช้เขียน กรุณาเขียนตัวอักษรให้เข้ม เพื่อให้สามารถอ่านประโยคเนื้อหาได้อย่างชัดเจน

6.วิธีการสมัคร

สมัครได้คนละ 1 ผลงาน โดยจะต้องเป็นผลงานที่แต่งขึ้นและเขียนด้วยตัวเอง ไม่เคยนำไปเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
ดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จาก ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมัครและจัดทำเอกสารใบสมัคร
ดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จาก ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมัครและจัดทำเอกสารใบสมัคร
①กรุณาดาวน์โหลด “แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัคร” (Excel) และส่งรายการลงทะเบียนสมัครจากเว็บไซต์เฉพาะ
②จากแบบฟอร์มดังกล่าว กรุณาพิมพ์เอกสารใบสมัครที่ระบุ
③แนบเอกสารใบสมัครมาพร้อมกับผลงานบทเรียงความ ส่งมาทางไปรษณีย์
※จะไม่รับผลงานบทเรียงความ หากไม่มีเอกสารใบสมัครแนบมาด้วย องค์กรกำกับควบคุมดูแลและผู้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน กรุณาช่วยตรวจสอบการจัดทำและแนบเอกสารใบสมัครอีกครั้งด้วย

7.รางวัล

รางวัลที่ 1 (4 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (5 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 2 (4 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (3 หมื่นเยน)
รางวัลที่ 3 (12 ท่าน)…ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล (2 หมื่นเยน)
รางวัลชมเชย (15 ท่าน)…เงินรางวัล (1 หมื่นเยน)

※ จะตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัลลงใน “หนังสือรวมบทเรียงความดีเด่นจากการประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น” อนึ่ง โปรดรับทราบว่าจะไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัคร
※ เราจะจัดมอบวารสารรวมบทความดีเด่นให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและองค์กรที่สังกัดอยู่ รวมถึงสมาชิกที่ให้การสนับสนุนโดยไม่คิดมูลค่า อีกทั้ง จะทำการเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF บนโฮมเพจของ JITCO ด้วย

8.การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

จะทำการแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลโดยผ่านทางองค์กรที่สังกัดอยู่ พร้อมทั้งมีกำหนดที่จะประกาศบนโฮมเพจของ JITCO ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2024

9. อื่นๆ

(1)จะไม่มีการตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสิน
(2)ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร ถือว่าอยู่นอกข่ายการตัดสิน
(3)ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนำไปใช้ในการจัดการประกวดครั้งนี้ในขอบข่ายที่จำเป็นเท่านั้น
โปรดตรวจสอบ “การปฏิบัติใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” อมแล้วจึงสมัครเข้าร่วมการประกวด
(4)ไม่มีการคืนบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวด
(5)ลิขสิทธิ์ของบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดเป็นของ JITCO

10.ที่อยู่สำหรับส่งบทเรียงความ

Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization, Essay Contest Secretariat, 11th Floor,
Igarashi Building 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-0023

11.ติดต่อสอบถาม

กองประกวดบทเรียงความภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Essay Contest Secretariat) 
โทรศัพท์: 03-4306-1184 โทรสาร: 03-4306-1119