นโยบายข้อมูลส่วนตัวของ “ลานอุปกรณ์การสอน”

1.การเก็บข้อมูล

 การใช้ “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น” (ต่อไปเรียกว่า “ลานอุปกรณ์การสอน “) จำเป็นต้องลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกมีดังต่อไปนี้

 • เมลแอดเดรส (ที่อยู่ของอี-เมล์)*
 • ชื่อและนามสกุล
 • เพศ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ภาษาแม่*
 • ประเทศที่อาศัยอยู่*
 • องค์กรต้นสังกัด*

(ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย*เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้น JITCO จะนำไปใช้ในจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1)วิเคราะห์ภาวะการใช้งานของ “ลานอุปกรณ์การสอน “
 • (2)ตอบข้อสอบถามที่มาจากผู้ที่ลงทะเบียน
 • (3)ขอความร่วมมือในการสำรวจตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข”ลานอุปกรณ์การสอน “
 • (4)ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของ JITCO

3.ข้อจำกัดในการเสนอข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้น JITCO จะไม่นำออกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด แต่ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

 • (1)กรณีที่ได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
 • (2)กรณีการจัดสรรข้อมูลให้แก่ผู้รับมอบหมายงานการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การรวบรวมข้อมูลภาวะการใช้งาน ฯลฯ ตามความจำเป็นในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย