หนังสือยินยอมเกี่ยวกับการปฏิบัติใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่แผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กรรมการผู้บริหารฝ่ายธุรการ

องค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์กร”) จะปฏิบัติใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

1. จุดประสงค์ในการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจะถูกใช้ตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • (1) วิเคราะห์สภาพการใช้งานเว็บเพจ “ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น”
  • (2) ตอบคำถามของบุคคลผู้ลงทะเบียน
  • (3) ขอทำแบบสอบถามสำรวจเพื่อการปรับปรุงเว็บเพจ “ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น”
  • (4) แนะนำกิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของ JITCO

2. การรับข้อมูลอย่างถูกต้อง

องค์กรจะรับเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาอย่างถูกต้องเท่านั้น

3. การมอบหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

อาจมีการมอบหมายหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาภายในขอบข่ายของจุดประสงค์ในการใช้ที่ได้รับความยินยอม ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีการทำสัญญาเก็บรักษาความลับกับทางผู้รับมอบหมายที่ตัดสินประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ รวมทั้งดำเนินการกำกับควบคุมผู้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมด้วย

4. การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

หากไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ จะไม่มีการมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังไปนี้

  • กรณีที่มีกฎหมายบังคับ
  • กรณีที่จำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของตัวบุคคล อีกทั้งการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ กระทำได้ลำบาก
  • กรณีที่ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายของทางหน่วยงานรัฐบาลเป็นต้น

5. ความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละรายการ หากแต่ถ้าไม่มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นอาจจะส่งผลผลกระทบต่อการรับบริการในภายหลังได้ จึงเรียนมาให้ทราบมา ณที่นี้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางองค์กรไม่รั้งรอที่จะตอบสนองต่อการร้องขอ การร้องเรียนและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผย, แก้ไข, ลบ และระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่บุคคลนั้น ๆ จะดำเนินการร้องขอดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ด้านล่างนี้

แผนกให้คำปรึกษาด้านข้อมูลส่วนบุคคล
Igarashi Building, 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023
Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization (JITCO) 
General Affair Department, General Affair-Human Resources Section
TEL: 03-4306-1100