Giấy đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân

Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế
(Tổ chức Pháp nhân Công ích)
Ban phụ trách Quản lý Thông tin cá nhân
Cán bộ phụ trách, phòng Hành chính

Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế (Tổ chức Pháp nhân Công ích), từ sau đây gọi tắt là “cơ quan chúng tôi”, sẽ sử dụng những thông tin cá nhân được các bên cung cấp theo đúng phương châm quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi như sau.

1. Mục đích sử dụng.

Thông tin cá nhân mà các bên cung cấp chỉ được sử dụng vào những mục đích sau.

  • (1) Để phân tích tình hình sử dụng giáo trình “Kyozai Hiroba”
  • (2) Để trả lời những câu hỏi của người đăng ký sử dụng
  • (3) Dùng để gửi tới người sử dụng câu hỏi khảo sát để cải thiện giáo trình “Kyosai Hiroba”
  • (4) Giới thiệu về những thông tin liên quan với việc dạy tiếng Nhật của JITCO

2. Thu thập thông tin theo đúng quy định

Cơ quan chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân theo phương thức thích hợp

3. Ủy thác thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân do các bên cung cấp, sau khi được đồng ý cho sử dụng vào những mục đích trong quy định, chúng tôi có thể ủy thác cho các bên liên quan. Trong trường hợp ủy thác, chúng tôi sẽ chỉ hợp tác với những tổ chức có quy định thích hợp về bảo vệ thông tin cá nhân, ký hợp đồng về bảo mật đồng thời giám sát việc sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp.

4. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ 3

Những trường hợp không nằm trong những mục sau, nếu bên cung cấp thông tin không đồng ý thì chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

  • Trường hợp phù hợp với luật lệ
  • Trường hợp cần phải bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của bên cung cấp thông tin cá nhân nhưng khó khăn trong việc có được sự đồng ý của người đó.
  • Khi các cơ quan hành chính có yêu cầu do những vụ việc do luật lệ quy định và cần phải hợp tác.

5. Về việc tự nguyện chia sẻ thông tin cá nhân

Bên cung cấp có thể từ chối chia sẻ từng chi tiết trong những mục về thông tin cá nhân. Tuy nhiên nếu từ chối cung cấp thông tin cần thiết, thì có thể gặp trở ngại trong việc sử dụng dịch vụ cung cấp sau này. Vì vậy mong các bạn thông cảm.

6. Về việc công khai thông tin cá nhân

Cơ quan JITCO sẵn sàng đáp ứng việc tư vấn hoặc khiếu nại về việc công khai, sửa đổi, xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân. Trường hợp cá nhân muốn yêu cầu, xin liên hệ với bộ phận tư vấn theo địa chỉ dưới đây.

Phòng tư vấn Thông tin Cá nhân
108-0023
Tokyo-to, Minato-ku, Shibaura 2-11-5
Igarashi Building
Koeki Saidan Hojin Kokusai Kensyu Kyouryoku Kikou
Soumu-bu, Soumu-Jinji-ka
Điện thoại: 03-4306-1100