Trang mẫu về giáo trình

Có thể xem qua các giáo trình mẫu trước khi đăng ký thành viên.

Tiếng Nhật dành cho thực tập sinh kỹ năng みどり

[mẫu] 11-1 Nói về tình trạng của cơ thể

Tài liệu