การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของ JITCO

องค์กรความร่วมมือการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น มีการดำเนินการโครงการต่างๆ และให้บริการหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ดูรายละเอียดได้จากลิงค์ของแต่ละหัวข้อ

การสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น

การสอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรการบรรยายนั้น ควรตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ว่า อย่างไหนควรสอนอย่างไรดี ในเว็ปไซต์ของ JITCO ได้แนะนำวิธีการใช้หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค มิโดะริ (みどり)” ซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ JITCO ได้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำวิธีการสอน และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการสอนภาษาญีปุ่นไปพร้อมๆกัน

การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค โดยในแต่ละปี จะมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ผู้ชนะจะได้รับใบการประกาศเกียรติคุณพร้อมรับเงินรางวัลใน “การประชุมใหญ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม JITCO”

การพัฒน าและการตีพิมพ์อุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

นอกจาก การนำเสนออุปกรณ์การสอนต่างๆใน “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น” บนเว็บไซต์ของ JITCO แล้ว ยังมีการพัฒนา และการนำเสนออุปกรณ์การสอนในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ นอกจากอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีตำราเฉพาะสาขาและรายการรวมคำศัพท์เฉพาะด้านอีกด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ “แนะนำอุปกรณ์การสอน”

แผ่นพับ : ดาวน์โหลด (ฟรี)

การรายงานการสำรวจ

นอกจากการสำรวจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นดังที่ปรากฎด้านล่างนี้แล้ว ยังมีการสำรวจ และรายงานอีกหลากหลายประเภท

  • “รายงานผลการสำรวจสภาพการณ์จริงของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานต่างชาติ (องค์กรผู้รับลำดับที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมาย)” (ดำเนินการในปี 2006)
  • “รายงานผลการสำรวจสภาพการณ์จริงของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานต่างชาติ (องค์กรผู้รับลำดับที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมาย)” (ดำเนินการในปี 2006)
  • “การสำรวจระดับภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่างชาติ (กลุ่มเป้าหมายผู้ฝึกงาน และผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ และองค์กรผู้รับฯ ลำดับที่ 2)

(ดำเนินการตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2010)