นโยบายเว็บไซต์ / กฎระเบียบสมาชิก

นโยบายเว็บไซต์

“JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น” (ต่อไปเรียกว่า “ลานอุปกรณ์การสอน “) เป็นเว็บไซต์ที่องค์กรความร่วมมือการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ต่อไปเรียกว่า “JITCO”) เป็นผู้ดำเนินการ ด้วยจุดประสงค์เพื่อจัดสรรอุปกรณ์การสอน วัตถุดิบ ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (องค์กรจัดส่งผู้ฝึกงาน กลุ่มองค์กรกำกับควบคุมดูแล องค์กรที่จัดให้มีการฝึกงาน องค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า

กฎระเบียบสมาชิก

การใช้อุปกรณ์การสอนที่ “ลานอุปกรณ์การสอน ” จัดสรรขึ้นนี้ ต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกด้วยการเห็นพ้องกับกฎระเบียบสมาชิก เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเห็นด้วยกับกฎระเบียบนี้
นอกจากนั้น JITCO อาจแก้ไขกฎระเบียบ ในกรณีดังกล่าว JITCO จะแจ้งให้สมาชิกทราบบนเว็บไซต์นี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์และใช้เว็บไซต์นี้หลังการแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนนั้นเห็นด้วยกับกฎระเบียบที่ได้รับการแก้ไขนั้น

 1. นิยาม
  ผู้ลงทะเบียนในกฎระเบียบนี้ หมายถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ “ลานอุปกรณ์การสอน ” แล้ว ทุกท่าน
 2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  การลงทะเบียนเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนจำต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวเช่น เมลแอดเดรส ภาษาแม่ องค์กรต้นสังกัด ฯลฯ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ลงทะเบียนจะแก้ไขได้ทางออนไลน์ด้วยตนเอง
 3. ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก จะได้รับการจัดการดูแลตาม “หนังสือยินยอมเกี่ยวกับการปฏิบัติใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การควบคุมแอคเคานต์และรหัสผ่าน
  การควบคุมชื่อแอคเคานต์และรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียน
 5. การยกเลิกสมาชิกภาพ
  หากมีความประสงค์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งไปยัง JITCO หน้าสอบถามของ “ลานอุปกรณ์การสอน “
 6. ข้อห้าม
  ในการใช้ “ลานอุปกรณ์การสอน ” ผู้ลงทะเบียนต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

  • กระทำการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของ JITCO
  • กระทำการส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ
  • กระทำความผิดทางอาญาหรือขัดขวางความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  • กระทำการกล่าวร้ายบุคคลที่สามหรือ JITCO
  • กระทำกิจกรรมทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กระทำการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนาหรือลัทธิโดยตรง
  • กระทำการอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว
 7. การชดใช้ความเสียหายและเพิกถอนสมาชิกภาพ
  ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนทำผิดกฎระเบียบดังกล่าวและทำให้ JITCO ได้รับความเสียหาย JITCO มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ลงทะเบียนผู้นั้น และมีสิทธิที่จะเพิกถอนการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนผู้นั้น

สิ่งแวดล้อมการใช้งาน

ผู้ใช้เว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบการจัดติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
บราวเซอร์ที่แนะนำให้ใช้คือ Windows Microsoft Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป
นอกจากนั้น เนื่องจากเว็บไซต์นี้ใช้ไฟล์ PDF เป็นบางส่วน จึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Reader

※เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)
คุกกี้คือระบบการทำงานอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ซึ่งทำให้บราวเซอร์ของผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถเขียนข้อมูลและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนได้เป็นการชั่วคราว และเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์จะสามารถอ่านข้อมูลของผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ในการตรวจความเป็นสมาชิกของผู้ลงทะเบียน การล็อกอินจึงจำเป็นต้องตั้งค่าไว้ให้ยอมรับคุกกี้ (วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ กรุณาอ่านเมนู “Help” ของบราวเซอร์ที่ผู้ลงทะเบียนใช้อยู่ )

การยกเว้นความรับผิดชอบ

 • JITCO จะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ต่อข้อมูลอุปกรณ์การสอน ฯลฯ ที่ JITCO เสนอใน “ลานอุปกรณ์การสอน “
 • JITCO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อกรณีที่ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากการใช้ “ลานอุปกรณ์การสอน”
 • JITCO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อกรณีการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ “ลานอุปกรณ์การสอน” ด้วยกันหรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม กรุณาแก้ไขปัญหาคู่กรณีด้วยกันเอง
 • อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือลบคอนเทนท์ใน “ลานอุปกรณ์การสอน ” โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • นอกจากนั้น อาจมีการหยุดให้บริการเนื่องจากความบกพร่องของระบบ ซึ่ง JITCO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุเหล่านั้นเช่นกัน

หมายเหตุ

กฎระเบียบนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2010 เป็นต้นไป